Certifikáty

  • Výpis z obchodného registra Slovenskej republiky
  • Licencia vydaná Telekomunikačným Úradom Slovenskej republiky v Bratislave na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby
  • Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
  • Certifikát Jablotron Slovakia, s.r.o. pre montáž a údržbu zabezpečovacích systémov
  • Všeobecné povolenie č. VPR-02/2009 na prevádzkovanie zariadení malého výkonu pre prenos dát pracujúcich na základe rozprestretého spektra (HIPERLAN) vydané Telekomunikačným Úradom Slovenskej republiky
  • Všeobecné povolenie č. 1/2008 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb vydané Telekomunikačným Úradom Slovenskej republiky